Dora and Staffordshire dogs

UK, 2020

Dora_kass_v001.jpg
Daffedolds_v001.jpg